7 maja 2024 roku odbędzie się inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miejskiej Radomia

Zaplanowane na wtorek, 7 maja 2024 roku, wydarzenie to będzie pierwszym posiedzeniem nowo wybranej Rady Miejskiej Radomia w IX kadencji. Sesja rozpocznie się o godzinie 14:00 w siedzibie Ratusza, przy Rynku 1.

Radosław Witkowski, Prezydent Miasta Radomia, zwołał na wymieniony dzień inauguracyjne spotkanie Radnych Miejskich. Program obrad przewiduje otwarcie sesji przez Radnego Seniora, który następnie wręczy nowo wybranym radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Kolejnym punktem będzie złożenie ślubowania przez radnych, po którym stwierdzone zostanie kworum.

W dalszej części posiedzenia, uczestnicy przejdą do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Następnie odbędzie się wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz jego zastępców. Kolejnym istotnym elementem sesji będzie wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Prezydentowi Miasta Radomia i złożenie przez niego uroczystego ślubowania.