Rozpoczęcie naboru wniosków na dofinansowanie edukacji niepełnosprawnych studentów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Otwarły się drzwi możliwości dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy poszukują wsparcia finansowego na swoje studia wyższe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, reprezentując interesy Gminy Miasta Radomia, uruchomił pilotowy program „Aktywny samorząd”. Program ten, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma na celu pomoc finansową dla studentów z niepełnosprawnościami.

Osoby spełniające wymagane kryteria i pragnące skorzystać z tej możliwości mogą zgłosić swój wniosek bezpośrednio w siedzibie MOPS w Radomiu. Alternatywne metody składania wniosków obejmują pocztę, platformę ePUAP lub platformę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Moduł II programu oferuje wsparcie finansowe dla tych, którzy dążą do zdobycia wyższego wykształcenia. Jest skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Zasięg wsparcia obejmuje dofinansowanie kosztów edukacji w szkołach policealnych, kolegium czy uczelniach wyższych. Dotyczy to również osób, które rozpoczęły prace nad doktoratem poza studiami doktoranckimi.

Wszystkie wnioski na semestr zimowy powinny wpłynąć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu najpóźniej do 10 października 2023 roku. Ważna do zrozumienia jest kwestia daty złożenia wniosku – jest to data wpływu wniosku do siedziby MOPS, a w przypadku wniosków przesyłanych pocztą, data stempla pocztowego.