Sytuacja na rynku pracy w Radomiu i powiecie radomskim

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, według danych z kwietnia 2024 roku, liczba bezrobotnych wynosiła 15.444 osób. W samej jednostce miejskiej Radom odnotowano 8.069 takich osób, natomiast w powiecie radomskim ich ilość wyniosła 7.375. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, czyli marca, liczba bezrobotnych zmalała o 233 osoby – z tego spadek na terenie Radomia wyniósł 43 osoby, a w powiecie radomskim – 190.

Wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu, w kwietniu 2024 roku usunięto z rejestru 1.580 osób. Grupę tę stanowili: ludzie którym udało się znaleźć pracę (949 osób), osoby które podjęły staż u pracodawcy (87 osób), uczestnicy szkoleń (26 osób), osoby które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny podjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy (26 osób), osoby które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy (227 osób) oraz osoby które dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego (130 osób).

W kwietniu 2024 roku, pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 449 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wśród nich, 140 miejsc to zatrudnienie subsydiowane, czyli finansowane przez urząd pracy. Ponadto, 28 ofert pracy skierowano do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tymczasem, żaden z pracodawców nie zgłosił w kwietniu zamiaru zwolnienia swoich pracowników.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec marca 2024 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,3% (spadek o 0,1% w porównaniu do lutego), w województwie Mazowieckim – 4,2% (spadek o 0,1%), w powiecie radomskim – 16,6% (spadek o 0,4%), a w mieście Radom – 9,6% (spadek o 0,1%).