Poszukiwane są rodziny zastępcze w Radomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Radomiu zwraca się z apelem o zgłaszanie się chętnych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Jest stale rosnące zapotrzebowanie na tworzenie nowych struktur rodzinnych, które mogłyby zapewnić opiekę dzieciom potrzebującym wsparcia. Szczególnie pożądane są osoby, które mogłyby pełnić rolę zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, w tym zapewniających pogotowie rodzinne. Celem tych rodziców ma być troska o dzieci wymagające wyjątkowej opieki ze względu na stan ich zdrowia.

MOPS poszukuje też kandydatów na prowadzenie rodzinnych domów dziecka. Nie mniej istotne jest również pełnienie roli rodzin pomocowych, których zadaniem jest udzielanie wsparcia już istniejącym strukturom rodzin zastępczych. Wszystkie osoby, które pragną pomagać i są gotowe do oddania swego czasu dzieciom – zarówno w zakresie pomocy w nauce, jak i organizacji czasu wolnego – są mile widziane do zgłoszenia swojej gotowości do współpracy.

W strukturze Działu Pieczy Zastępczej MOPS-u, obecnie działają dwie grupy wsparcia dla aktualnych i przyszłych rodzin zastępczych. Do czerwca 2023r., funkcjonowała jedna grupa edukacyjna przeznaczona dla młodzieży powyżej 16 roku życia, która jest w trakcie usamodzielniania się.

Comiesięczne spotkania grup wsparcia odbywają się w Dziennym Domu „Senior+”, znajdującym się przy ulicy Rwańskiej 7, dzięki życzliwości pracowników tej placówki. Spotkania te służą wzajemnemu wsparciu, wymianie doświadczeń oraz poszerzaniu wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców zastępczych. Dodatkowo pomaga to w integracji środowiska oraz umożliwia wspólne rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych przez osoby pełniące podobne role. W spotkaniach tych uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani, przy czym decyzja o udziale jest dobrowolna i powinna wynikać z wewnętrznego przekonania i gotowości osób i rodzin. W prowadzeniu spotkań biorą udział koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psychologowie oraz pedagog MOPS.